Czym jest kamień naturalny?

Kamień naturalny
 

Stosowany powszechnie w budownictwie kamień naturalny to nic innego jak fragment skały. Skała jest z kolei naturalnym skupiskiem minerałów. Po jej wydobyciu jej struktura wewnętrzna nie podlega przetworzeniu. Jedyne czynności jakimi jest poddawana są obróbka geometryczna (cięcie) oraz obróbka (wykończenie) jej ścian oraz krawędzi.

Skały dzielimy ze względu na sposób powstania na: skały magmowe (np.: granit – powstałe poprzez krzepnięcie płynnej magmy – szybko na powierzchni ziemi lub też wolno pod jej powierzchnią), skały osadowe (np. piaskowiec, trawertyn – powstałe z nagromadzenie się materiału okruchowego, organicznego lub chemicznego na skutek jego osadzenia się lub wytrącenia z roztworu wodnego), skały metamorficzne (np. marmur – powstałe z wcześniej istniejących skał magmowych bądź osadowych w warunkach podwyższonej temperatury i ciśnienia w głębi Ziemi, często przy współdziałaniu deformacji i aktywnych chemicznie roztworów).

Dalsza klasyfikacja w obrębie każdego z trzech wymienionych typów odwołuje się do szeregu rozmaitych kryteriów, różnych w różnych typach skał. Kryteria te obejmują m.in. ogólne warunki powstawania oraz – w dużej mierze – cechy petrograficzne (petrografia – nauka o skałach): struktury i tekstury, skład mineralny i skład chemiczny.